×

Υπεύθυνη Επεξεργασίας είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «POLITIS OUT OF HOME ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «POLITIS ΟΟΗ» (στο εξής η «GOOH»), με Α.Φ.Μ. 800494869, με έδρα στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, επί της οδού Νικ. Πλαστήρα αρ. 172 και με ηλεκτρονική διεύθυνση https://gooh.gr/ (στο εξής ο «Ιστότοπος» ή η «Ιστοσελίδα»). Αυτό σημαίνει ότι η GOOH διαχειρίζεται τον Ιστότοπο και καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. Ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που έχει τεθεί σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ), την εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019) και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της και των χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, που τίθενται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της GOOH, για λόγους που προκύπτουν από τις σχετικές συναλλακτικές σχέσεις, τις έννομες υποχρεώσεις, ή το εκάστοτε έννομο συμφέρον της GOOH.

Η παρούσα Πολιτική, απευθύνεται στο σύνολο των φυσικών προσώπων, τα οποία εισέρχονται και πλοηγούνται στην ιστοσελίδα της GOOH και πραγματοποιούν ή ενδέχεται να πραγματοποιήσουν οιαδήποτε συναλλαγή με την GOOH, μέσω της ιστοσελίδας της, καθώς και στο σύνολο των φυσικών προσώπων που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες μας, δηλ. σε εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες αντίστοιχα.

Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας, η GOOH ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, τους πελάτες και κάθε εν γένει ενδιαφερόμενο πρόσωπο, να διαβάσουν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, με σκοπό να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες και να έχουν μια πλήρη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και πώς τα χρησιμοποιούμε

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε εν γνώσει σας και όχι από τρίτες πηγές, όταν α) περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας ως απλός επισκέπτης/μη εγγεγραμμένος χρήστης, ήτοι τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας, β) τις πληροφορίες που συμπληρώνετε όταν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, στη φόρμα «Διαμόρφωση πακέτου» για την καταχώρηση των επιλογών σας αναφορικά με τη διαφημιστική καμπάνια που επιθυμείτε να προβληθεί μέσω της GOOH, ήτοι τη διάρκεια αυτής, τον προϋπολογισμό, τα σημεία προβολής αυτής και τη γεωγραφική ζώνη στην οποία επιθυμείτε να γίνει η προβολή της διαφήμισής σας μέσω panels/billboars/wraps/tower κλπ. της GOΟH και γ) είτε συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα με την ένδειξη «Επικοινωνία» στον Ιστότοπο, στην οποία οι πληροφορίες που εισάγετε περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη διεύθυνση email, το όνομα και επώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, την επωνυμία της Εταιρείας ή άλλα προσωπικά στοιχεία που επιθυμείτε να μοιραστείτε μαζί μας μέσω του πεδίου «Μήνυμα» στον Ιστότοπό μας, καθώς και το θέμα του μηνύματός σας. Καλείστε να μας παρέχετε τόσες πληροφορίες συνδέονται με την παρεχόμενη από εμάς υπηρεσία, ώστε να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες του Ιστότοπου.

Επιπρόσθετα, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, τις προτιμήσεις γλώσσας ή σελίδες του Ιστότοπού μας που επισκέπτεστε, τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτές τις σελίδες, πληροφορίες που αναζητάτε στον Ιστότοπό μας, ώρες και ημερομηνίες πρόσβασης και άλλα στατιστικά στοιχεία.

2. Δικαιώματα υποκειμένου

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), που αφορούν το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου).
  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την GOOH, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Σημειωτέον, η GOOH θα σας παράσχει αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος, αλλά για τυχόν επιπλέον αντίγραφα διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την καταβολή εύλογου κόστους.
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της GOOH για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
  • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση, ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της GOOH για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
  • Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην GOOH ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η GOOH ή τρίτος.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 ΓΚΠΔ), που αφορά τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οιαδήποτε στιγμή, για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης, έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

3. Σκοποί επεξεργασίας

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

α) Για σκοπούς επικοινωνίας του χρήστη με την GOOH, μέσω της εισαγωγής των προσωπικών και αναγνωριστικών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας και δεδομένων που μας επικοινωνεί ο χρήστης προς το σκοπό αυτό. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα την εξυπηρέτηση του αιτήματος των χρηστών.

β) Για τη συμπλήρωση φόρμας διαμόρφωσης πακέτου, εισάγοντας εκτός των προσωπικών και αναγνωριστικών στοιχείων, στοιχείων επικοινωνίας και δεδομένων που μας επικοινωνεί ο χρήστης προς το σκοπό αυτό, στοιχεία αναφορικά με τη διάρκεια της διαφήμισης που επιθυμεί, την τοποθεσία, το budget κλπ. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα την εξυπηρέτηση του αιτήματος του χρήστη με τη διαμόρφωση του πακέτου για την υπηρεσία που αιτήθηκε.

δ) Για διαφημιστικούς λόγους και προωθητικές ενέργειες μέσω της εγγραφής σας στο newsletter, συμπληρώνοντας το email σας. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της GOOH και συγκεκριμένα την εταιρική προώθηση και επικοινωνία.

Δεν θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων που σας επηρεάζουν ή για τη δημιουργία προφίλ, πλην των όσων περιγράφονται ανωτέρω.

Για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων, η GOOH καθορίζει το χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων.

4. Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Τυχόν αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στην               GOOH μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα διευθετηθούν από την GOOH το συντομότερο δυνατό και πάντα εντός ενός (1) μηνός.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με παρόχους υπηρεσιών – εξωτερικούς συνεργάτες (αποκαλούμενοι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων) εντός ή εκτός της GOOH στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογίας (ΙΤ), συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud), οι οποίοι έχουν λάβει εντολή να επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας, για τους Επιτρεπόμενους Σκοπούς, αυστηρά και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας.  Η GOOH δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Η GOOH διατηρεί τον έλεγχο και παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και θα χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα προστασίας, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Για κάθε άλλη περίπτωση, θα γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο κατόπιν εντολής σας ή με τη σύμφωνη γνώμη σας, όταν υποχρεούμαστε να το πράξουμε στο πλαίσιο εφαρμοστέου νόμου ή Κανονισμού ή βάσει δικαστικού ή επίσημου αιτήματος, ή όταν υποπτευόμαστε δόλιες ή εγκληματικές ενέργειες.

6. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Λάβετε υπόψη, ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων άλλων ιστότοπων ή τρίτων. Σας ενθαρρύνουμε να γνωρίζετε όταν φεύγετε από τον Ιστότοπό μας και να διαβάζετε τις δηλώσεις απορρήτου κάθε ιστότοπου που ενδέχεται να συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες.

7. Παραβίαση δεδομένων

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι η ασφάλεια του Ιστότοπου έχει παραβιαστεί ή ότι οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών έχουν αποκαλυφθεί σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα εξωτερικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων ασφαλείας ή απάτης, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβει εύλογα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έρευνας και της αναφοράς, καθώς και της κοινοποίησης και της συνεργασίας με τις αρχές επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε τα επηρεαζόμενα άτομα εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει εύλογος κίνδυνος βλάβης του χρήστη ως αποτέλεσμα της παραβίασης ή εάν η ειδοποίηση απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στον Ιστότοπο, θα σας στείλουμε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου.

8. Αλλαγές και τροποποιήσεις

Η GOOH δηλώνει, ότι στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Απορρήτου, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

9. Αποδοχή αυτής της πολιτικής

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις υπηρεσίες που αυτός παρέχει.

10. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε συγκεκριμένα αιτήματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, επικοινωνήστε με την GOOH στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://localhost/gooh.

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 04.04.2022.