×

Το GOOH (Out of Home Gate) είναι η πλατφόρμα ενημέρωσης για τα ελληνικά μέσα υπαίθριας διαφήμισης (OOH)

Γνωρίστε

Γνωρίστε και συγκρίνετε τους διαφορετικούς τύπους διαφημιστικών μέσων, θέστε τα δικά σας εμπορικά κριτήρια για μια επιτυχημένη καμπάνια και επιλέξτε την γεωγραφική διασπορά,  τον επιθυμητό διαφημιστικό τύπο και την επιθυμητή απήχηση του διαφημιστικού μηνύματος.

Αξιολογείστε

Αξιολογείστε το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας στοχευμένης OOH διαφημιστικής καμπάνιας και παρατηρείστε την αυξημένη αποτελεσματικότητά της που προκύπτει από την εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων καλών πρακτικών.

MAST (Media Advanced Selection Tool)

Στην πλατφόρμα GOOH έχει ενσωματωθεί το MAST (Media Advanced Selection Tool), το επαγγελματικό εργαλείο αυτόματης δημιουργίας πακέτου θέσεων/ θεσολογίου για χρήση σε καμπάνιες OOH.

Χρησιμοποιώντας το επαγγελματικό εργαλείο αυτόματης δημιουργίας πακέτου θέσεων, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να συνδυάσετε τα κριτήρια στόχευσης που θα διαμορφώσουν την κατάλληλη OOH καμπάνια σας, σύμφωνα με την χρονική περίοδο υλοποίησης της καμπάνιας, τον οικονομικό προϋπολογισμό για αυτήν, τη γεωγραφική στόχευση, τα εμπορικά χαρακτηριστικά των θέσεων και τα στοιχεία έρευνας σε σχέση με τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά και την κυκλοφορία των οχημάτων με σημείο αναφοράς τις επιλεγμένες θέσεις.

Το εύρος πρόσβασης στα κριτήρια στόχευσης του MAST εξαρτάται από το προφίλ του χρήστη που θα επιλέξετε.